REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HOME MANIFESTO

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego (dalej jako „Sklep”) jest HOME MANIFESTO Paulina Goździak z siedzibą przy ul. Goldhammera 5/11, 33-100 Tarnów (zwana dalej Sprzedającym).
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem Internetu. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest wypełnienie wszystkich obligatoryjnych rubryk formularza zamówienia oraz akceptacja zawartych w nim warunków. Za akceptację warunków uważa się wysłanie formularza zamówienia za pośrednictwem Internetu.
 3. Za Zamawiającego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje możliwość nabywania praw i obowiązków, która wypełniła formularz rejestracyjny lub zgłoszeniowy. Osoba fizyczna dokonująca zamówienia musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu akceptacji warunków i kosztów dostawy zawartych w niniejszym regulaminie.
 4. Konsumentem jest Zamawiający zawierający umowę pozostającą poza sferą jego działalności gospodarczej lub zawodowej.

 

OFERTA

 1. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wszystkie towary dostępne w ofercie Sklepu objęte są gwarancją jakości producenta oraz są fabrycznie nowe.
 3. Wiążąca dla stron umowy jest cena ujawniona przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Zamawiającego dla wersji produktu zgodnej z opisem towaru. Prezentowane zdjęcie może odbiegać od wersji z opisu.
 4. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego towar może być niedostępny w magazynie Sklepu w chwili składania zamówienia, co może mieć wpływ na jego realizację, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego.
 5. W przypadku określonym w pkt 4 powyżej Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej należności, a umowę uważa się za niezawartą.
 6. Promocje organizowane przez sklep nie podlegają łączeniu. Na objęte nimi towary nie obowiązują rabaty z innego tytułu.
 7. Sprzedający dokłada należytych starań, aby prezentowane na stronie internetowej Sklepu fotografie i opisy towarów były aktualne i zgodne z ich rzeczywistymi właściwościami oraz cechami.

 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:
 • w przypadku wyboru sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatnicza – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedającego,
 • w przypadku wyboru sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

 ZAMÓWIENIE

 1. Podstawą realizacji zamówienia jest kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza zamówienia.
 2. W przypadku wskazania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych w formularzu zamówienia Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Zamawiającym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. W razie niepowodzenia Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dnia podjęcia próby skontaktowania się z Zamawiającym. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Sprzedający złoży wówczas za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem podanym w formularzu.
 3. Korekty zamówienia Zamawiający może dokonać tylko do momentu wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do Zamawiającego. Zamawiający może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie ono potwierdzone przez Sprzedającego. Sprzedający zwróci wówczas przekazane na poczet umowy środki pieniężne w kwocie pomniejszonej o koszty obsługi bankowej i księgowej.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, które zawiera niekompletne dane (np. błędny adres dostawy, brak adresu e-mail) niezbędne do zrealizowania zamówienia. Zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie 3 dni roboczych od dnia ich złożenia będą uznawane za nieskuteczne i nie będą realizowane. Wyjątek stanowią indywidualne ustalenia między Zamawiającym a Sprzedającym.
 5. Sprzedający wystawi fakturę obejmującą zamówienie.
 6. Dokonując zakupu w Sklepie, Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.

 

PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIONY TOWAR

 1. Sprzedający dopuszcza następujące formy płatności:
 • płatność przelewem na rachunek bankowy AliorBank 03 2490 0005 0000 4000 51705061,
 • płatność poprzez kanał płatności online,
 • płatność przy odbiorze.

 

WYSYŁKA I ODBIÓR TOWARU

 1. Dostawa odbywa się za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie (zwanych dalej Kurierem) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa towaru za granicę jest możliwa jedynie po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedającym.
 2. Towar dostarcza się pod adres wskazany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.
 3. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający, chyba że w opisie przedmiotu zawarto inną informację, lub produkt podlega promocji na zasadzie darmowej przesyłki.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w osobnych partiach po uprzednim uzgodnieniu i potwierdzeniu tego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie z Zamawiającym.
 5. Przed odebraniem przesyłki, w obecności Kuriera, Zamawiający obowiązany jest sprawdzić stan opakowania oraz towaru. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia lub próby otwarcia Zamawiający powinien odmówić Kurierowi jej przyjęcia, co należy stwierdzić sporządzeniem stosownego protokołu. W innym przypadku reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru podczas transportu nie będą przyjmowane.
 6. W przypadku nieodebrania przez Zamawiającego towaru wysłanego przez Sprzedającego z przyczyn innych niż określone w pkt 5 powyżej, Zamawiający zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki oraz ponownej jej wysyłki. W przypadku zwrotu przesyłki do Sklepu przez Kuriera i niemożności nawiązania kontaktu z Zamawiającym, przesyłka będzie przechowywana przez okres dwóch tygodni na koszt Zamawiającego. Po tym okresie zawartość przesyłki przechodzi na własność Sprzedającego, a przekazane na poczet zamówienia środki pieniężne podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego w kwocie nominalnej. Sprzedający potrąci koszty obsługi księgowej oraz składowania towaru.
 7. Sprzedający przewiduje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru po ustaleniu terminu z Zamawiającym.

 

REKLAMACJA

 1. Zdjęcia towarów zamieszczone na stronie Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji. Ze względu na specyfikę towaru wykończenie produktu prezentowanego na zdjęciu może się różnić od wzoru rzeczywistego. W zależności od ustawień monitora, jakim posługuje się Zamawiający, kolorystyka zdjęć towaru (w szczególności intensywność koloru oraz odcień) zmieszczonych na stronie Sklepu mogą różnić się od rzeczywistej.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności towaru z umową, Konsument obowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego niezwłocznie drogą elektroniczną (na adres e-mail: czesc@homemanifesto.pl ) w terminie dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia wady. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z protokołem niezgodności, a także ewentualne oczekiwania dotyczące sposobu jej realizacji, Zamawiający obowiązany jest przesłać na adres Sprzedającego, za pośrednictwem Kuriera. Reklamacji podlega wyłącznie towar przesłany na adres Sprzedającego wraz z dowodem nabycia od Sprzedającego. Zwracany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu.
 3. Sprzedający zajmie stanowisko wobec reklamacji poprzez zawiadomienie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu towaru wraz pismem wyrażającym treść reklamacji. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie zajmie stanowiska wobec reklamacji, ani nie zawiadomi Zamawiającego o powodach wydłużenia terminu, żądanie uznaje się za uzasadnione.
 4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedający odeśle towar Zamawiającemu wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.
 5. W razie uwzględnienia przez Sprzedającego reklamacji dotyczącej niezgodności towaru z umową, Sprzedający nieodpłatnie naprawi towar lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego towaru nie jest możliwe, Sprzedający zwróci Zamawiającemu kwotę uiszczoną przezeń tytułem zamówienia lub zaoferuje mu inne, dostępne w ofercie Sklepu towary do wyboru z uwzględnieniem różnicy w cenie pomiędzy nimi a towarem, co do którego uwzględniono reklamację.
 6. W przypadku gdy realizacja reklamacji Zamawiającego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sprzedający.
 7. Reklamacja dotycząca uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będzie rozpatrzona tylko po sporządzeniu stosownego protokołu w obecności Kuriera.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru do Zamawiającego zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), poprzez przesłanie stosownego oświadczenia bez podania przyczyn. Wraz z oświadczeniem Zamawiający może równocześnie zwrócić towar. Kwota zakupu produktu zostanie zwrócona przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Zamawiający lub w inny ustalony z Zamawiającym sposób. W przypadku zwrotu towaru uszkodzonego, noszącego ślady użytkowania nieusprawiedliwionego sprawowaniem zwykłego zarządu, lub w opakowaniu nieoryginalnym Sklep zastrzega sobie prawo do potrącenia wartości uszczerbku ze zwracanej kwoty. Sprzedający nie ponosi kosztów odstąpienia od umowy poniesionych przez Zamawiającego.
 2. Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość Zamawiający zobowiązany jest odesłać zamówiony towar najpóźniej w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Do zwracanego towaru prosimy również o załączenie dowodu nabycia towaru od Sprzedającego. Zamawiający nie musi podawać przyczyny odstąpienia. Zwracany towar należy kierować na adres: HOME MANIFESTO, ul. Goldhammera 5/11, 33-100 Tarnów.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do powstrzymania się od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego, który wcześniej zwrócił zamówiony towar, bez podania przyczyny. W takim wypadku o odmowie zawarcia umowy Sprzedający zawiadomi Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania formularza zamówienia.
 4. Towary odsyłane do Sklepu za pobraniem nie będą przez Sklep odbierane. Towary wysłane na koszt Sklepu również nie będą przez Sklep odbierane.
 5. Prawo odstąpienia od umowy, na gruncie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), nie obejmuje towaru niewadliwego o cechach niestandardowych wykonanego zgodnie z indywidualnymi potrzebami Zamawiającego.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podane w trakcie rejestracji zgłoszenia lub użytkownika, dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy między Sprzedającym a Zamawiającym oraz ewidencji sprzedaży. Zamawiający ma prawo do wglądu, uzupełniania oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić o skreślenie go z listy klientów.
 2. Wysłanie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz informowaniu o ofertach sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 3. Zgromadzone dane osobowe nie będą udostępniane osobom ani podmiotom trzecim.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę zawarcia umowy dotyczącej określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy następuje z chwilą dotarcia do Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedającego formularza zamówienia wyrażającego wolę zawarcia umowy.
 2. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.